Viêm dạ dày, đau dạ dày tiếng anh là gì – Bệnh trong tiếng anh

0
686

Bệnh đau dạ dày tiếng anh là gì, da day in English Đau dạ dày tiếng Anh là Stomachache. Đau…
Bệnh đau dạ dày tiếng anh là gì, da day in English
Đau dạ dày tiếng Anh là Stomachache. Đau dạ dày là một bệnh được các chuyên gia Mỹ và Anh cũng như các tài liệu Y khoa gọi là stomach pain hoặc stomach aches. Đau dạ dày: stomach pain hoặc stomach aches có nghĩa là những cơn đau bụng.
Ví dụ các mẫu câu tiếng Anh về bệnh đau dạ dày
pain in the abdomen

A pain in the stomach area.
stomach pain

A pain in the stomach area.
gastralgia

A pain in the stomach area.
stomach ache

A pain in the stomach area.
Vì quá căng thẳng, các bạn có thể đau dạ dày và đau đầu.

Because of intense stress, they may suffer from stomach ailments and headaches.
Nếu Kutner đúng, nó không phải là đau dạ dày nó sẽ là vấn đề não, tim hay đau phổi, gan hay tụy gì đó.

If Kutner’s right, it’s not a tummy ache, it’s a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.
Nó bị đau dạ dày.

He’s got a tummy ache.
Hắn ta đã sử dụng chất ức chế chống bơm protein nhiều năm vì bệnh đau dạ dày.

He’s been on protein pump inhibitors for years for his stomach pain.
Nếu hắn ta bị Epstein-Barr, thì sẽ đau dạ dày.

If he had Epstein-Barr, he’d have belly pains.
Người bạn trung thành của sứ đồ Phao-lô là Ti-mô-thê thường đau dạ dày, và Phao-lô khuyên ông “uống một ít rượu”

The apostle Paul’s loyal companion Timothy had frequent bouts of stomach trouble for which Paul recommended the use of “a little wine.”
Tôi bị đau dạ dày nặng lắm.

I got a really bad stomach thing.
Hamish bị đau dạ dày.

Hamish has a blockage.
Các triệu chứng đau dạ dày

Stomach ache symptoms
Hầu hết các chứng đau dạ dày đều không nguy hiểm và sẽ chữa lành thôi .

Most stomach aches are n’t dangerous and will go away .
JL: Đau bụng là gì ạ? SL: là khi con bị đau dạ dày?

JL: What’s colic? SL: It’s when you get this stomach ache
Đau dạ dày?

Stomach cramps?
Đứa trẻ bị đau dạ dày.

The kid has a tummy ache.
Cô ấy có nói đến đau dạ dày không?

Did she mention stomach pain?
Bệnh giống đau dạ dày và mất ngủ nhất là rối loạn tuần hoàn máu.

The shortest distance between stomach pain and insomnia is bad circulation.
Đối với chúng tôi thì việc này nghe có vẻ muốn đau dạ dày đây , nhưng Analyse không nghĩ vậy .

To us , that sounds like a recipe for a stomachache , but Analyse disagrees .
Nếu cháu cho Hamish ăn linh tinh, nó có thể bị đau dạ dày đấy.

If you serve Hamish the wrong foods, he could get a blockage.
Con đau dạ dày. con nó cần mấy viên thuốc đó, nó không thể sống mà không có thuốc đó quá # ngày liền

My tummy hurts.She needs that medicine. She can’ t go two days without it
Cái này nó khiến tôi bị đau dạ dày.

Seriously, this is making my stomach hurt.
Cô ấy không phải đau dạ dày!

She doesn’t have a stomachache!
Yamada vẫn bị đau dạ dày à?

Yamada still has stomachaches?
Thế thì… sao ta không cho nó đau dạ dày?

Well… why don’t we give her a stomach ache?
Phàn nàn là anh ta bị đau dạ dày nên tôi đã đem cho anh ta 1 ít thuốc rồi.

Complained he had a stomachache, so I gave him some medication.
Cô ấy nghĩ thằng bé bị đau dạ dày.

She thinks the kid has a stomach ache.
Lần cuối chúng tôi nói chuyện, Cô ấy bị đau dạ dày.

Last time we spoke, she had stomach pains.
Các bệnh về dạ dày trong tiếng Anh đọc là gì mời bạn tham khảo
Xuất huyết tiêu hóa tiếng Anh là gì: gastrointestinal bleeding hoặc viết tắt là GI bleeding – upper gastrointestinal bleeding
Đau thượng vị tiếng anh là gì: epigastralgia
Viêm loét dạ dày tiếng anh là gì: stomach ulcers
Nhiễm H. pylori gây ra phản ứng miễn dịch kiểm soát nhiễm trùng nhưng có thể dẫn đến viêm dạ dày và việc viêm mãn tính của dạ dày có lợi cho sự phát triển của ung thư dạ dày .

H. pylori infection provokes an immune response that keeps the infection under control but can lead to gastritis , a chronic inflammation of the stomach that is conducive to the development of gastric cancer .
Trong hai cuộc nghiên cứu so sánh giữa người uống trà xanh và người không uống trà xanh , các nhà nghiên cứu thấy rằng người uống trà xanh ít có nguy cơ mắc chứng ung thư dạ dày và viêm dạ dày gấp đôi so với người không uống trà xanh .

In two studies that compared green tea drinkers with non-drinkers , researchers found that people who drank tea were about half as likely to develop stomach cancer and gastritis as those who did not drink green tea .
Các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Massachusetts cho thấy ét-xtrô-gien bảo vệ phụ nữ khỏi viêm dạ dày có thể dẫn đến ung thư .

MIT researchers show how estrogen protects women from the gastric inflammation that can lead to cancer .
Cô ấy đồng ý với anh rằng ca này có thể là gì đó nặng hơn viêm dạ dày-ruột?

She agrees with you that this is something more than gastroenteritis?
Nhiễm Rotavirus là nguyên nhân gây viêm dạ dày – ruột do vi – rút thường thấy ở trẻ .

Rotavirus infection is a frequent cause of viral gastroenteritis in kids .
Nhiều loại vi – rút khác có thể gây viêm dạ dày – ruột do vi – rút , có thể phát tán trong nhà , trường học , hoặc trung tâm giữ trẻ nhanh chóng vì nó rất dễ lây lan .

Many different viruses can cause viral gastroenteritis , which can pass through a household , school , or day-care center quickly because it ‘s highly infectious .
Trong thực tế , không con chuột nào trong số đó bị ung thư , mặc dù chúng đều bị viêm dạ dày trước khi được điều trị .

In fact , none of those mice developed cancer , even though they all had gastritis before receiving treatment .
Có lẽ là viêm dạ dày-ruột và mất nước.

It sounds like gastroenteritis and dehydration.
Trong một nghiên cứu khác , Fox đã đưa ét-xtrô-gien vào chuột đực ngay sau khi sinh , và cho thấy nó ngăn cản sự phát triển của viêm dạ dày và các tổn thương tiền ung thư dạ dày .

In another study , Fox gave estrogen to male mice soon after birth , and showed that it prevented the development of gastritis and precancerous gastric lesions .
Trong nghiên cứu mới mà Fox là tác giả chính , các nhà nghiên cứu chờ đến khi chuột đã bị viêm dạ dày trước khi đưa ét-xtrô-gien vào cơ thể chúng .

In the new study , of which Fox is senior author , the researchers waited until the mice had already developed gastritis before giving them estrogen .
Bệnh tình của tôi mang biểu hiện của chứng nhức nửa đầu, sự kết dính các mô trong vùng xương chậu, chứng thống kinh (đau trong kỳ kinh nguyệt), hội chứng kích thích ruột, viêm kết tràng và viêm dạ dày.

My condition was putting on the appearance of migraine, pelvic adhesions, dysmenorrhea (menstrual cramps), irritable bowel syndrome, colitis, and gastritis.
Nguyên nhân gây tiêu chảy thường thấy là bệnh viêm dạ dày – ruột do vi – rút ( thường được gọi là ” chứng ói mửa cấp tính do siêu vi ” , cũng có thể gây buồn nôn và ói mửa ) .

A common cause of diarrhea is viral gastroenteritis ( often called the ” stomach flu , ” it also can cause nausea and vomiting ) .
Luc đầu Miguel nghĩ mình bị viêm dạ dày ruột hoặc bị nhiễm trùng dạ dày ruột .

At first Miguel thought he had a gastroenteritis or gastrointestinal infection .
Lần đó, khi chúng tôi gần đến đường bay của thị trấn Kandrian ở New Britain, viên phi công bị ngất xỉu vì viêm dạ dày nặng.

On that occasion, our pilot collapsed from severe gastritis while we were approaching Kandrian airstrip in New Britain.
Bệnh viêm dạ dày ruột trước khi Stevenson ngừng kinh doanh.

from gastroenteritis before Stevenson eventually went out of business.
Trong nhiều tuần lễ, người đàn ông ấy dần dần mất máu qua đường ruột, và bác sĩ xác định bệnh là viêm dạ dày.

The man had been slowly losing blood through his bowels for several weeks, and the problem had been diagnosed as inflammation of the stomach, or gastritis.
Điều này thúc đẩy viêm , cuối cùng dẫn đến viêm dạ dày và ung thư .

This promotes inflammation , eventually leading to gastritis and cancer .
Viêm dạ dày ruột do virus ngoài trời.

Garden variety viral gastroenteritis.
Trong trường hợp bị viêm dạ dày – ruột do vi – rút thì ban đầu trẻ thường bị sốt và ói mửa , tiếp sau đó là tiêu chảy .

In cases of viral gastroenteritis , kids often develop fever and vomiting first , followed by diarrhea .
” Việc giảm khả năng làm việc bao gồm các bệnh đau nửa đầu, viêm dạ dày, vấn đề tâm thần đã tăng 15%. ”

” Attrition due to stress-related illnesses, including migraines, ulcers, and mental health problems have increased by 15%. “
Vi rút gây bệnh viêm ruột và dạ dày có thể gây mất nước thứ phát đến tiêu chảy nặng và có thể bắt trẻ phải nhập viện .

Rotavirus can cause dehydration secondary to large amounts of diarrhea , and can result in children requiring hospita lization .
Việc chủng ngừa vi-rút gây bệnh viêm ruột và dạ dày có thể giúp ngăn chặn lây lan trong cộng đồng và giúp phòng tránh bệnh cho từng trẻ một .

Vaccination against rotavirus can help stop spread in the community , in addition to protecting the individual child .
Rotavirus ( vi rút gây bệnh viêm ruột và dạ dày ) thường gây tiêu chảy nước đột ngột và dữ dội , mặc dù không phải tất cả các loại vi – rút đều cho thấy triệu chứng .

Rotavirus usually causes explosive , watery diarrhea , although not all will show symptoms .
Vi rút gây bệnh viêm ruột và dạ dày là vi-rút thường thấy gây bệnh tiêu chảy , nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ .

Rotavirus is a common virus that causes diarrhea , especially in infants and young children .
Nhiễm khuẩn HP: HP bacteria
Ung thư dạ dày tiếng anh là gì: stomach cancer hoặc gastric cancer
Ví dụ:
Ung thư dạ dày là nguyên nhân dẫn đến tử vong do ung thư cao thứ hai trên toàn thế giới , và những người bị nhiễm H . pylori có nhiều khả năng phát triển ung thư dạ dày hơn so với những người không bị nhiễm bệnh .

Gastric cancer is the second-leading cause of cancer deaths worldwide , and people infected with H. pylori are much more likely to develop gastric cancer than uninfected people .
Phụ nữ mãn kinh muộn và sinh nở nhiều có nguy cơ ung thư dạ dày thấp hơn , và các loại thuốc phong bế hoạt động của ét-xtrô-gien, ví dụ như thuốc Tamoxifen điều trị ung thư vú , liên quan đến tỷ lệ ung thư dạ dày cao hơn ở phụ nữ .

Women with delayed menopause and increased fertility have a lower risk of gastric cancer , and drugs that block estrogen activity , such as the breast cancer drug Tamoxifen , are linked to higher rates of gastric cancer in women .
Thêm vào bằng chứng , một nghiên cứu mới của Học viện Công nghệ Massachusettscho thấy rằng làm tăng hàm lượng ét-xtrô-gien ở chuột đực làm giảm đáng kể tỷ lệ ung thư dạ dày – đặc biệt là ung thư gây ra bởi nhiễm trùng mãn tính do vi khuẩn Helicobacter pylori .

Adding to that evidence , a new study from MIT shows that treating male mice with estrogen dramatically lowers their rates of stomach cancer – specifically , cancers caused by chronic infection by the bacterium Helicobacter pylori .
Bài báo , gần đây được đăng tải trực tuyến trên tạp chí Nghiên cứu phòng chống ung thư , cũng mô tả chi tiết mới cách thức mà ét-xtrô-gien bảo vệ chống lại ung thư dạ dày , điều này có thể giúp các nhà khoa học tìm ra các loại thuốc tốt hơn để chống lại ung thư .

The paper , which recently appeared online in the journal Cancer Prevention Research , also describes in new detail how estrogen protects against gastric cancer , which could help scientists find better drug targets against the disease .
Nhiễm H. pylori gây ra phản ứng miễn dịch kiểm soát nhiễm trùng nhưng có thể dẫn đến viêm dạ dày và việc viêm mãn tính của dạ dày có lợi cho sự phát triển của ung thư dạ dày .

H. pylori infection provokes an immune response that keeps the infection under control but can lead to gastritis , a chronic inflammation of the stomach that is conducive to the development of gastric cancer .
Trong một nghiên cứu khác , Fox đã đưa ét-xtrô-gien vào chuột đực ngay sau khi sinh , và cho thấy nó ngăn cản sự phát triển của viêm dạ dày và các tổn thương tiền ung thư dạ dày .

In another study , Fox gave estrogen to male mice soon after birth , and showed that it prevented the development of gastritis and precancerous gastric lesions .
Như trong con người , nam giới có nhiều khả năng phát triển ung thư dạ dày hơn so với nữ giới .

As in humans , males are much more likely than females to develop gastric cancer .
40% của những con chuột không được điều trị đã bị ung thư dạ dày .

Forty percent of the untreated mice developed gastric cancer .
Và bà mất ở tuổi 44 vì ung thư dạ dày. Tôi chưa bao giờ gặp bà tôi,

And at 44 she died of stomach cancer. I never met my grandmother,
Ung thư dạ dày .

Stomach cancer .
Để tìm ra cách mà ét-xtrô-gien và Tamoxifen bảo vệ chống lại ung thư dạ dày , các nhà nghiên cứu của Học viện Công nghệ Massachusetts đã kiểm tra xem loại gien nào đã hoạt động nhiều hơn trong những con chuột được điều trị .

To figure out how estrogen and Tamoxifen protect against gastric cancer , the MIT researchers examined which genes were overexpressed in the treated mice .
Trong hai cuộc nghiên cứu so sánh giữa người uống trà xanh và người không uống trà xanh , các nhà nghiên cứu thấy rằng người uống trà xanh ít có nguy cơ mắc chứng ung thư dạ dày và viêm dạ dày gấp đôi so với người không uống trà xanh .

In two studies that compared green tea drinkers with non-drinkers , researchers found that people who drank tea were about half as likely to develop stomach cancer and gastritis as those who did not drink green tea .
Một vài năm sau khi vợ tôi, Gisèle, và tôi trở về từ chức vụ chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Fiji Suva, thì Gisèle được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

A few years after my wife, Gisèle, and I returned from presiding over the Fiji Suva Mission, Gisèle was diagnosed with stomach cancer.
Nhiều cuộc nghiên cứu lâm sàng khác đang được nghiên cứu để xác định xem là liệu trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày không .

Further clinicial studies are underway to determine whether green tea helps reduce the risk of stomach cancer .
Tuy nhiên , một cuộc nghiên cứu lâm sàng trên 26.000 nam giới và phụ nữ ở Nhật cho thấy chẳng có mối liên quan nào giữa trà xanh và nguy cơ mắc ung thư dạ dày .

However , a clinicial study including more than 26,000 men and women in Japan found no association between green tea consumption and stomach cancer risk .
Nếu ko phải là lồng ruột vậy ung thư dạ dày thì sao?

If it’s not the intussusception, what about stomach cancer?
Ung thư dạ dày ruột.

Gastrointestinal cancer.
Tuy nhiên , trong số chuột đực , tất cả ba nhóm được điều trị bằng ét-xtrô-gien , Tamoxifen hoặc cả hai – được bảo vệ khỏi ung thư dạ dày .

However , among the male mice , all three treated groups – estrogen , Tamoxifen or both – were protected from gastric cancer .
Tuy nhiên, khoảng 25 năm sau, khi chị vẫn còn ở độ tuổi 40, thì chị bị mắc bệnh ung thư dạ dày nặng và không thể chữa được mà cũng đã lan đến gan và phổi của chị.

Some 25 years later, however, when she was still in her 40s, she was stricken with an aggressive and incurable stomach cancer that also spread to her liver and lungs.

Tôi cho là mình bị ung thư dạ dày.

I think I got stomach cancer.

Mặc dù trà xanh được cho là an toàn với người có nguy cơ ung thư dạ dày nhưng cũng khó kết luận là trà xanh có giúp giảm nguy cơ phát triển chứng bệnh này hay không .

Although green tea is considered safe for people at risk for stomach cancer , it is difficult to tell whether green tea reduces the likelihood of developing this disease .
Tại sao đàn ông có nguy cơ bị ung thư dạ dày cao hơn ?

Why men are at higher risk for stomach cancer ?
Các nghiên cứu gần đây từ phòng thí nghiệm của James Fox , giáo sư kỹ thuật sinh học tại Học viện Công nghệ Massachusetts và là giám đốc của chuyên khoa Y học so sánh , cho thấy chuột cái với buồng trứng bị cắt mất – nên chúng không còn có thể sản xuất ét-xtrô-gien – mất đi sự bảo vệ khỏi bệnh ung thư dạ dày .

Recent studies from the lab of James Fox , MIT professor of biological engineering and director of DCM , showed that female mice with their ovaries removed – so they could no longer produce estrogen – lost their protection from gastric cancer .
Một số nghiên cứu lâm sàng thậm chí còn cho kết quả trà xanh có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày nữa .

Some clinicial studies even suggest that green tea may increase the risk of stomach cancer .
Nhiều cuộc nghiên cứu trong ống nghiệm ở phòng thí nghiệm cho thấy hàm lượng polyphenol có trong trà xanh có tác dụng làm ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư dạ dày , nhưng nhiều cuộc nghiên cứu lâm sàng ở người lại có kết quả ít rõ ràng hơn .

Laboratory studies have found that green tea polyphenols inhibit the growth of stomach cancer cells in test tubes , but clinical studies in people have been less conclusive .
Nguyên nhân đau dạ dày: Cause of stomach pain
Triệu chứng đau dạ dày: Stomach pain symptoms
Đau dạ dày nên làm gì: How to prevent stomach pain
Viêm họng hạt tiếng anh là gì: adenoids
Tắc ruột tiếng anh là gì: ileus
Ví dụ: Tùy theo vị trí của các ổ mô niêm mạc, có thể có một số các biến chứng khác chẳng hạn như gây ra sự kết dính, chảy máu hoặc tắc nghẽn đường ruột, cản trở chức năng của bàng quang và vỡ các ổ mô niêm mạc, là điều có thể khiến bệnh di căn.

Some other complications, depending on the location of the implants, can be the formation of adhesions, intestinal bleeding or obstruction, interference with bladder function, and rupture of implants, which can spread the disease.
Thông thường thì tôi có thể nói nó chỉ ra rằng ruột của bệnh nhân bị tắc nhưng tôi chắc rằng anh có thể kể ra vài sự thật sâu xa hơn chăng.

Normally I’d say it indicates a patient’s bowel is obstructed, but I’m pretty sure you have some deeper truth to impart.
Về lòng tự trọng, các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp một người có sự cân bằng, ngay cả khi người đó bị cha mẹ ruột từ bỏ.

Bible principles can help a person gain a balanced sense of self-worth—even if abandoned by his or her birth parents.
Một số tên bệnh bằng tiếng Anh, tên bệnh trong tiếng Anh là gì?
Bệnh huyết học: lymphagiology

Bạch sản: leukoplakia

Ban đỏ: erythema

Bệnh amip: amibiasis

Bệnh bạch cầu giả: pseudoleukemia

Bệnh bạch cầu tủy bào: myelocitic leukemia

Bệnh bạch hầu: diphteria

Bệnh bạch tạng: albinism

Bệnh bại liệt trẻ em: poliomyelitis

Bệnh béo phì: obesity

Bệnh bụi amiang: amianthosis

Bệnh bụi phổi: lithicosis

Bệnh chân voi: morbus elephas

Bệnh còi xương: rachitis

Bệnh dạ dày: gastropathy

Bệnh dại: rabiate

Bệnh dịch hạch: pest

Bệnh u xơ thần kinh: neuromatosis

Bệnh đậu: pox

Bệnh đậu mùa: smallpox

Bệnh đục thủy tinh thể: phacoscotasmus

Bệnh ghẻ: acariasis

Bệnh giang mai: lues

Bệnh giun đũa: ascariasis

Bệnh giun kim: enterobiasis

Bệnh giun móc: ancylostomiasis

Bệnh giun sán: helminthiasis

Bệnh gút: gout

Bệnh hen: asthma

Bệnh ho gà: pertussis

Bệnh hồng cầu: erythropathy

Bệnh hủi: graecorum elephantiasis

Bệnh khí ép: aeremia

Bệnh khớp: arthropathia

Bệnh lao: tuberculosis

Bệnh lao phổi: phthisis

Bệnh lậu: benorrhagia

Bệnh máu: hematonisis

Bệnh mắt hột: trachoma

Bệnh mộng du: noctambulation

Bệnh nấm: mycosis

Bệnh nấm âm đạo: vaginomycosis

Bệnh nấm da: dermatomycosis

Bệnh nấm tóc: trichomycosis

Bệnh niệu quản: ureteropathy

Bệnh phổi: pneumonopathy

Bệnh sán dây: teniasis

Bệnh sốt rét cơn: ague

Bệnh sởi: measles

Bệnh tả: cholera

Bệnh tâm thần: abalienation

Bệnh tâm thần chu kỳ: circular psychosis

Bệnh than: antharax

Bệnh thanh quản: laryngopathy

Bệnh thận: nephropathy

Bệnh thần kinh: neurotic

Bệnh thiếu máu: anemia

Bệnh thủy đậu: chickenpox

Bệnh thương hàn: typhus

Bệnh tim mạch: angiocardiopathy

Bệnh tủy bào: myelocytosis

Bệnh tuyến ức: thymopathy

Bệnh tử cung: hysteropathy

Bệnh u hạt: granulomatosis

Bệnh ung thư: carcinomatosis

Bệnh ưa chảy máu: hematophilia

Bệnh vảy nến: psoriasis

Bệnh về ngôn ngữ: lalopathy

Bệnh võng mạc: retinopathy

Viêm ruột thừa: appendicitis

Bệnh vàng da: jaundice

Viêm gan: hepatitis

Xơ gan: cirrhosis [si’rousis]

Áp xe do amip: amebic abscess

Bệnh sốt rét: malaria

Tiêu chảy: diarrhea

Táo bón: constipation

Viêm phế quản: bronchitis

Tăng nhãn áp: glaucoma

Viêm mống mắt: iritis

Đột quỵ: stroke

Đục thủy tinh thể: cataract

Viêm kết mạc: conjunctivitis

Bệnh lậu: gonorrhea

Bệnh kiết lị: dysentery

Suy dinh dưỡng: malnutrition

Suy dinh dưỡng thể gầy còm: marasmus

Suy dinh dưỡng thể phù: kwashiokor

Bệnh uốn ván: tetanus

Viêm màng não: meningitis

Tai biến mạch máu não: cerebro-vascular accident (CVA)

Chuột rút: cramps

Quai bị: mumps

Bệnh thương hàn: typhoid

Ung thư: cancer

Thấp khớp cấp: Acute rheumatic fever

Bệnh tim mạn tính do thấp: Chronic rheumatic heart diseases

Bệnh cao huyết áp: Hypertensive diseases

Cao huyết áp vô căn (nguyên phát) – Essential (primary) hypertention

Cao huyết áp thứ phát – Secondary hypertension

Bệnh tim do thiếu máu cục bộ: Ischaemic heart diseases

Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn – Chronic ischaemic heart diseases

Cơn đau thắt ngực – Angina pectoris

Nhồi máu cơ tim cấp – Acute myocardial infarction

Nhồi máu cơ tim tiến triển – Subsequent myocardial infarction

Bệnh tim do phổi và bệnh tuần hoàn phổi: Pulmonary heart diseases and diseases of pulmonary circulation

Viêm ngoại tâm mạc cấp – Acute pericarditis

Viêm cơ tim cấp – Acute myocarditis

Bệnh cơ tim – Cardiomyopathy

Ngừng tim – Cardiac arrest

Suy tim – Heart failure

Rung nhĩ và cuồng nhĩ – Atrial fibrillation and flutter

Xuất huyết dưới màng nhện – Subarachnoid haemorrhage

Xuất huyết trong não – Intracerebral haemorrhage

Nhồi máu não – Cerebral infarction

Nghẽn tắc và hẹp mạch não, không dẫn đến nhồi máu não – Occlusion and stenosis of cerebral arteries, not resulting in cerebral infarction

Di chứng bệnh mạch máu não – Sequelae of cerebrovascular diseases

Xơ vữa động mạch – Atheroscclerosis

Thuyên tắc và huyết khối động mạch – Arterial embolism and thrombosis

Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch – Phlebitis and thrombophlebitis

Huyết khối tĩnh mạch cửa – Portal vein thrombosis

Trĩ – Haemorrhoids

Giãn tĩnh mạch thực quản – Oesophageal varices

Huyết áp thấp – hypotension

Sâu răng – Dental caries

Bệnh tuỷ và mô quanh chân răng – Diseases of pulp and periapical tissues

Viêm nướu và bệnh nha chu – Gingivitis and periodontal diseases

Dị dạng răng mặt (bao gồm khớp cắn lệch) – Dentofacial anomalies (including malocclusion)

Các bệnh của tuyến nước bọt – Diseases of salivary glands

Các bệnh của lưỡi – Diseases of tongue

Viêm thực quản – Oesophagitis

Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản – Gastro-oesophageal reflux disease

Loét dạ dày – Gastric ulcer

Loét tá tràng – Duodenal ulcer

Viêm dạ dày và tá tràng – Gastritis and duodenitis

Rối loạn tiêu hoá – Dyspepsia

Viêm ruột thừa cấp – Acute appendicitis

Thoát vị bẹn – Inguinal hernia

Thoát vị đùi – Femoral hernia

Thoát vị rốn – Umbilical hernia

Thoát vị bụng – Ventral hernia

Thoát vị cơ hoành – Diaphragmatic hernia

Bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng) – Crohn’s disease (regional enteritis)

Viêm loét đại tràng – Ulcerative colitis

Liệt ruột và tắc ruột không có thoát vị – Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia

Hội chứng ruột kích thích – Irritable bowel syndrome

Áp xe vùng hậu môn-trực tràng – Abscess of anal and rectal regions

Viêm phúc mạc – Peritonitis

Bệnh gan do rượu – Alcoholic liver diseases

Bệnh gan nhiễm độc – Toxic liver diseases

Suy gan Hepatic failure

Viêm gan mạn Chronic hepatitis

Xơ gan cirrhosis of liver

Sỏi mật – Cholelithiasis

Viêm túi mật – Cholecystitis

Viêm tuỵ cấp – Acute pancreattitis

Ruột kém hấp thu – Intestinal malabsorption

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính: Acute upper respiratory infections

Viêm mũi họng cấp (cảm thường) – Acute nasopharyngitis (common cold)

Viêm xoang cấp – Acute sinusitis

Viêm họng cấp – Acute pharyngitis

Viêm amyđan cấp – Acute tonsillitis

Viêm thanh quản và khí quản cấp – Acute laryngitis and tracheitis

Cúm và viêm phổi: Influenza and pneumonia

Viêm phổi do virus: Viral pneumonia

Viêm phổi do vi khuẩn: Bacterial pneumonia

Viêm phế quản cấp – Acute bronchitis

Viêm tiểu phế quản cấp – Acute bronchiolitis

Viêm mũi do vận mạch và dị ứng – Vasomotor and allergic rhinitis

Viêm mũi, viêm mũi họng và viêm họng mạn – Chronic rhinitis, nasopharyngitis and pharyngitis

Viêm xoang mạn – Chronic sinusitis

Pôlip mũi – Nasal polyp

áp xe quanh amiđan – Peritonsillar abscess

Khí phế thũng – Emphysema

Hen – Asthma

Cơn hen ác tính – Status asthmaticus

Giãn phế quản – Bronchiectasis

Bệnh bụi phổi do amian va sợi khoáng khác – Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibres

Bệnh bụi phổi do bụi silic – Pneumoconiosis due to dust containing silica

Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác – Pneumoconiosis due to other inorganic dusts

Hội chứng suy hô hấp người lớn – Adult respiratory distress syndrome

Phù phổi – Pulmonary oedema

áp xe phổi và trung thất – Abscess of lung and mediastinum

Mủ lồng ngực – Pyothorax

Tràn dịch màng phổi – Pleural effusion

Tràn khí màng phổi – Pneumothorax

Hội chứng viêm cầu thận cấp – Acute nephritis syndrome

Hội chứng viêm cầu thận mạn – Chronic nephritis syndrome

Hội chứng viêm thận tiến triển nhanh – Rapidly progressive nephritis syndrome

Hội chứng thận hư – Nephrotic syndrome

Viêm kẽ ống thận cấp – Acute tubulo-intestitial nephritis

Suy thận cấp -Acute renal failure

Suy thận mạn -Chronic renal failure

Sỏi thận và niệu quản -Calculus of kidney and ureter

Sỏi đường tiết niệu dưới -Calculus of lower urinary tract

Cơn đau quặn thận không xác định -Unspecified renal colic

Thận teo không rõ nguyên nhân -Small kidney of unknown cause

Viêm bàng quang – Cystitis

Viêm niệu đạo và hội chứng niệu đạo – Urethritis and urethral syndrome

Hẹp niệu đạo – Urethral stricture

Tăng sản tuyến tiền liệt – Hyperplasia of prostate

Viêm tuyến tiền liệt – Inflammatory disease of prostate

Viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn – Orchitis and epididymitis

Vô sinh nam – Male infertility

Loạn sản vú lành tính – Benign mammary dysplasia

Viêm vú – Inflammatory disorders of breast

Viêm vòi và viêm buồng trứng – Salpingitis and oophoritis

Viêm cổ tử cung – Inflammatory diseases of cervix uteri

Bệnh lạc nội mạc tử cung – Endometriosis

Polyp đường sinh dục nữ – Polyp of female genital tract

Vô kinh, thiểu kinh, hiếm kinh – Absent, scanty and rare menstruation

Chẩy máu bất thường của tử cung và âm đạo – Abnormal uterine and vaginal bleeding

Vô sinh nữ – Female infertility
Mâm Cơm Việt sưu tầm và tổng hợp.
Chủ đề: dạ dày tieng anh, đau dạ dày in english, đau thượng vị tiếng anh là gì, viêm họng hạt tiếng anh là gì, tắc ruột tiếng anh là gì, bệnh thiếu máu não tiếng anh là gì, huyết trắng tiếng anh là gì, ung thư máu tiếng anh là gì.